JOHTAMINEN

Johtaminen on mahdollistamista, jotta muut voivat toimia ja tehdä yhdessä parhaansa.

Mikä puhuttaa johtamisessa nyt?

Erilaiset johtamisen trendit ja jatkuva brändääminen, muuttuvassa maailmassa johtaminen ja haasteiden kohtaaminen, uudistuminen ja kehittyminen, tuloksellisuus sekä lukuisat muut aiheet loistavat blogien, webinaarien, koulutusten ja  kurssien otsikoissa.

Haasteeksi on kuitenkin noussut työntekijöiden uupuminen ja miten siitä selviytyä. Työlle täytyy löytyä merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä sekä uudenlaista lähestymistapaa arvioida, rakentaa ja johtaa toimintaa. Keskeisintä olisi kuitenkin puhua siitä, miten emme ajautuisi näihin tilanteisiin.

On ehkä syytä hetkeksi pysähtyä, ja katsoa itse asiassa asioita aivan uudenlaisesta näkökulmasta. Perusasiat toiminnan johtamisessa on tärkeää olla kunnossa, mutta ne vaativat myös uudistamista muuttuneessa maailmassa. On mentävä hieman syvemmälle, ja myös löydettävä uudenlainen tapa lähestyä ja nähdä asioita.  On siis nähtävä asioiden ja ilmiöiden taakse.  Pelkillä johtamisen brändäyksillä ei selvitä.
 
Mitä tämän päivän työelämä sitten vaatii meidän osaamiselta ja kyvykkyydeltä? Mitkä ovat avainasiat, jotka tulee huomioida ja olla kunnossa johtaessasi työyhteisöä? Tutustu, miten mentaalivalmennuksen keinot ja työkalut voivat avata sinulle aivan uuden näkökulman johtamiseen ja työntekijöiden kohtaamiseen. Tämä näkökulma toimii myös pohjana useissa johtamisen verkkokursseistamme yhdistyen käytännöstä saatuun vahvaan johtamisen työelämäkokemukseen.

Johtamisen highlightsit tänään

Perustehtävä ohjaa työtäsi

Työn tarkoitus saattaa hämärtyä ajan myötä, ja mielenkiinto ja energia voivat suuntautua työn kannalta epäoleelliseen suuntaan kohti omia ammatillisia kiinnostuksen kohteita. Tähän on avuksi perustehtävän kirkastaminen.

Perustehtävän selkeä ja konkreettinen määrittely antaa fokuksen työlle eli määrittelee työn tarkoituksen ja tehtävän.  Se määrittelee myös palvelujen toteutukseen tai tuotantoprosessiin tarvittavan asiantuntijuuden ja osaamisen. Se ohjaa myös resurssin käyttöä ja suuntaamista.

On tärkeää palata organisaation perustehtävään ja sen tarkoitukseen yhä uudestaan, ja tarkentaa oman yksikön toimintaa suhteessa perustehtävään yhdessä työntekijöiden kanssa. Ympäristömme muuttuu, joten myös perustehtävän on oltava muuttuva. Kirkastamalla ja luomalla työyhteisössäsi yhteistä ymmärrystä  perustehtävästä saavutat useita hyötyjä.

Lataa tiivistelmä perustehtävän hyödyistä.

Ymmärrä roolien voima

On syytä ymmärtää roolien merkitys oman työidentiteetin rakentumisessa sekä selkeyttää omia kehittymiskohteita roolien käytössä. Roolit itsessään toimivat työkaluna ja uutena näkökulmana tarkastella lähijohtajan työtä ja tehtäviä. Rooleilla on vaikutusta työn tehokkuuteen ja tuloksiin, työmotivaatioon ja työn merkityksellisyyteen.

Roolit syntyvät yksilön ominaisuuksien perusteella sekä ryhmän tarpeista ja odotuksista. Työssä organisaatio ja sen perustehtävä luovat tiettyjen roolien tarpeen. Lähijohtajana sinut palkataan tiettyyn rooliin ja tehtävään.

Eri tilanteet vaativat erilaisten roolien käyttöä. Vaikka puhutaan tietynlaisista rooleista, niin johtamistyötä tulee tehdä omalla persoonalla. Eri rooleissa käytämme erilaisia kykyjä ja taitoja, eli erilaisia ominaisuuksiamme. Se mitä ominaisuuksia missäkin tilanteessa käytät, tekee sinusta lähijohtajana joustavan ja vakuuttavan.

On syytä miettiä:
- mitä  tapahtuu, kun astut lähijohtajan rooliin?
- sulaudutko rooliin, onko sinulla kyvykkyyttä?
- onko ristiriitoja sinun omien ja ammatin välisissä rooleissa?

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittyä roolien kautta.